کیفیت را بی خیال

کمّیت را بچسب

همینِ که هست!!

فقط میگم : روز دانشجو بر شما مبارک