سوالات مفهومی

آزمون تکنولوژی آموزشی - بخش دوم- علی آبادی

آزمون بصورت کتاب باز می باشد.

 1. برای آموزش روش حل مسائل ، از چه مدل طراحی منظم آموزشی استفاده می کنند؟ توضیح دهید.
 2. اجزاء مدل آموزشی ایندیانا را فقط نام ببرید.
 3. این جمله را تحلیل کنید"هر هدف را بر اساس محصول یادگیری بیان کنید نه برحسب فرآیند یادگیری".
 4. این جمله را تحلیل کنید"هر هدف را بر اساس کاریکه دانش آموز در پایان کار باید انجام دهد بیان کنید نه کاری که معلم باید انجام دهد".
 5. این جمله را تحلیل کنید"هر هدف را فقط برای یک محصول یادگیری بنویسید نه ترکیبی از چند محصول".
 6. این جمله را تحلیل کنید"هر هدف آموزشی باید رفتار نهایی را نشان دهد نه موضوع درسی را".
 7. این جمله را تحلیل کنید"هر هدف رفتاری مشخص می شود برای طرح ریزی تجارب یادگیری و تدابیر ارزشیابی ".
 8. در هر طبقه بندی بلوم و گانیه فهمیدن در کدام حیطه قرار دارد آنرا توضیح دهید.
 9. در هر طبقه بندی بلوم و گانیه خلاقیت در کدام حیطه قرار دارد آنرا توضیح دهید.
 10. در هر طبقه بندی بلوم و گانیه مفاهیم تعریف شده و انتزاعی در کدام حیطه قرار دارد آنرا توضیح دهید.
 11. در یادگیری گانیه مهارت ذهنی و بدنی چگونه طبقه بندی می شوند.
 12. در یادگیری گانیه تفاوت دو حیطه  یادگیری معنی دار و راهبرد شناختی را بیان نمایید.
 13. در یادگیری گانیه تفاوت دو طبقه  تمییز دادن و مفاهیم تعریف شده را بیان نمایید.
 14. در یادگیری گانیه تفاوت دو طبقه  مفاهیم انتزاعی و یادگیری غیر کلمات را بیان نمایید.
 15. معلم تا کدام مرحله می تواند فراگیران را راهنمایی نماید و بقیه مسیر را خودش طی کند؟
 16. مراحل مهارت ذهنی گانیه را نام برده به اختصار تشریح نمایید.
 17. اگر در مرحله حل مسئله به فراگیران کمک و راهنمایی شود چه اتفاقی می افتد؟
 18. کنترل فرایند تفکر خود چیست طبق نظریه گانیه توضیح دهید.
 19. در نظریه گانیه توجه به توانایی یاد گرفته شده است یعنی چه؟ ( بدنی یا ذهنی)
 20. اگر هدف از آموزش یادگرفتن یک مهارت بدنی باشد چگونه باید برنامه ریزی نمود؟
 21. مهارت نقاشی کردن یک توانایی ذهنی است یا بدنی توضیح دهید.
 22. تفاوت روش تدریس دروس مهارت بدنی و ذهنی در چیست؟
 23. طراحی لباس و دوخت مهارت ذهنی است یا بدنی؟
 24. آیا بین راهبرد شناختی و حالت درونی فرد در انتخاب عمل فرد رابطه وجود دارد؟
 25. انتخاب یک غذا یا لباس خاص بستگی به نوع تفکر دارد یا نگرش توضیح دهید.
 26. اگر دانش آموزی از 10 جلسه کلاس غیر اجباری ؛ 3 جلسه غیبت می کند این نشانگر چیست؟
 27. برای نوشتن اهداف رفتاری بر اساس نظریه گانیه چه نکاتی را باید مدنظر قرار داد؟
 28. در هنگام نوشتن هدف های رفتاری ( گانیه) موقعیت فراگیری را بیان می کند و یا موقعیت ارزشیابی را؟ توضیح دهید.
 29. در هنگام نوشتن هدف های رفتاری ( گانیه) ابزار یاددهی را بیان می کند و یا ابزار ارزشیابی را؟ توضیح دهید.
 30. موضوع در هدف نویسی گانیه به توصیف محفوظات می پردازد یا فهمیده ها؟
 31. شرایط ویژه در هدف نویسی گانیه چیست آنرا با مثال توضیح دهید.
 32. در هدف نویسی گانیه عبارت مربوط به عمل چه تفاوتی با توانایی یاد گرفته شده دارد؟
 33. در مبحث تحلیل تکلیف اولین و آخرین گام آنرا توضیح دهید.
 34. آیا هر هدف رفتاری یک تکلیف را تعیین می کند ؟ توضیح دهید
 35. چرا گانیه به پیش آزمون و سازماندهی پیش دانسته خیلی توجه کرده است؟ دلیل خود را توضیح دهید
 36. ایجاد انگیزه بعد از ارائه محرک باید انجام شود یا بعد از آموزش ترمیمی؟ چرا؟
 37. تفاوت جلب توجه و ایجاد انگیزه و ارائه محرک را با هم بنویسید.
 38. تفاوت بین روش تدریس و فن معلمی را با مثال توضیح دهید.
 39. چرا گانیه معتقد از برای یادگیری بهتر باید گروه بندی کرد؟
 40. چرا گاهی گروه بندی در کلاس به دسته بندی تبدیل می شود؟
 41. تفاوت و شباهت بین طبقه اول و پنجم مخروط دیل را تشریح کنید.
 42. چرا یادگیری در3 خانه بالای مخروط دیل در ابتدایی کارایی ندارد؟ دلیل خود را لیست کنید.
 43. یادگیری مفاهیم غیر محسوس در کدام طبقات مخروط دیل صورت می گیرد؟ چرا؟
 44. کامپیوتر در کدام طبقه مخروط دیل قرار می گیرد؟ چرا؟
 45. محرک های مورد نیاز درسی را نام برده برای هریک مثال بزنید
 46. انواع آزمون در روش گانیه را به ترتیب اجرا نام برده و توضیح دهید.
 47. چرا باید در روش گانیه ارزشیابی توصیفی باشد؟ علت خود را مستند کنید.
 48. چرا تمرین ها باید با فاصله زمانی به فراگیران داده شوند نه بلافاصله بعد از تدریس؟
 49. راهبرد شناختی در کدام مرحله تدریس مورد توجه قرار می گیرد؟ چرا؟
 50. تفاوت بین مرحله تهیه بازخورد صحیح و فراخواندن عملکرد را توضیح دهید.