نمونه از روز جمعه 14 آذر93


سوالات بخش اول

 1. تکنولوژی آموزشی را تعریف کرده و اجزای آنرا نام برده و یکی بدلخواه تشریح کنید.
 2. مراحل تکامل تکنولوژی آموزشی را نام برده و تفاوت مرحله سوم و چهارم ر ابیان کنید.
 3. طراحی آموزشی را تعریف کرده و مراحل آنرا به اختصار تشریح کنید.( مدل ایندیانا)
 4. سیتم آموزشی چیست؟ آن را تشریح کنید.
 5. ارتباط در آموزش  را تعریف کرده ، یک مدل ارتباطی را طراحی کنید و اجزاء آنرا به اختصار تشریح کنید
 6. هدف نویسی ( اهداف رفتاری) بر اساس نظریه بلوم و گانیه را با هم مقایسه کنید.
 7. طراحی آموزشی در کدام مرحله از رشد تکنولوژی مورد توجه قرار می گیرد؟ توضیح دهید.
 8. تلویزیون آموزشی در ایران را مورد بررسی قرار دهید.( از تلویزیون تا سیستم 80)
 9. در ایران بیشتر به کدام مفهوم تکنولوژی آموزشی توجه می شود ؟ چرا؟ توضیح دهید.
 10. در تعریف کمیته (et) در آکادمی مهندسی آمریکا به چه نکاتی از تکنولوژی آموزشی تأکید شده است ؟ چرا؟
 11. آموزش و یادگیری چگونه یک فرآیند است؟ توضیح دهید.
 12. نظریه باناتی را در خصوص سیستم توضیح دهید.
 13. این جمله را توضیح دهید( دبستان خرده سیستمی از نظام آموزش ابتدایی است؛ پس نظام آموزش ابتدایی سیستم برتر دبستان است).
 14. برای بالا بردن کارایی یک سیستم به چه نکاتی باید توجه کرد؟ تشریح نمایید.
 15. کارایی یک سیستم را چگونه ارزیابی می کنند؟ توضیح دهید.
 16. بازخورد فرآیند سیستم را تشریح کنید.
 17. چرا معلم برای نوشتن طرح درس باید نگرش سیستمی داشته باشد؟
 18. آموزش ؛ یاددهی و یادگیری را تعریف کرده و ارتباط آنرا با طراحی آموزشی بیان کنید.
 19. ارتباط در آموزش را تعریف کرده و انواع آنرا نام ببرید.(هشت مورد کافیست)
 20. مدل ارتباطی ارسطو را رسم کرده و با یک مدل ارتباطی پیشرفته مقایسه کنید
 21. اجزاء یک مدل ارتباطی پیشرفته را نام برده چهارتای آنرا تعریف کنید.
 22. مدل ارتباطی هارولد لسول را تحلیل کنید.
 23. مدل ارتباطی ایندیانا را ترسیم کرده و بطور خلاصه تشریح کنید.

 

سوالات بخش دوم