آزمون میان ترم

پردیس تربیت معلم

مورخه 9 آذر ماه

کتاب مقدمات تکنولوژی آموزشی

دکتر احدیان

تا صفحه 60 کتاب 1.  تحلیل آموزشی را با مثال توضیح دهید
 2.  حیطه های یادگیری بلوم را نام برده یکی را تعریف کنید.
 3. رابطه بین گروه تدریس و یادگیری را توضیح دهید.
 4. حیطه شناختی و طبقات آنرا به اختصار توضیح دهید
 5. انواع حرکات و اشارات در کلاس درس را با مثال توضیح دهید.
 6. مرحله بازده در طراحی آموزشی جیمز براون را تشریح کنید
 7. تجارب یادگیری یعنی چه با مثال توضیح دهید.
 8.  حیطه روانی حرکتی و طبقات آنرا به اختصار توضیح دهید.
 9.  برقراری ارتباط غیر کلامی را نام برده و توضیح دهید.
 10.  نظریه هشت مرحله ای (تیلر) در خصوص انتخاب و تدوین اهداف کلی آموزشی را به درج شکل به اختصار تشریح کنید.
 11. چهار خصوصیات و ویژگی فرستنده و گیرنده پیام را توضیح دهید
 12.  پارازیت در ارتباطات را با مثال توضیح دهید.
 13.  مدل سیستمی ایندیانا را ترسیم و به اختصار تشریح کنید.
 14.  طبقه بندی اهداف آموزشی را در نظریه بلوم به اختصار تشریح کنید.
 15. اهداف رفتاری و اجزاء اصلی آنرا با مثال تحلیل کنید.
 16.  سومین مرحله طراحی منظم آموزشی چیست آنرا تشریح کنید( نظریه جیمز براون)
 17. حیطه یادگیری عاطفی را با طبقاتش بطور کامل تشریح کنید.
 18. برقراری ارتباط کلامی مستقیم را نام برده و هر کدام را توضیح دهید.
 19.  تعامل احساس چیست؟ با مثال توضیح دهید
 20.  یک مدل ارتباطی پیشرفته را طراحی کرده و اجزاء آنرا به اختصار شرح دهید.