امروز به جمله گانیه رسیدم

اگر کسی تصمیم بگیرد؛ مشارکت نکند یادگیری صورت نمی گیرد

هرچند همه شرایط فراهم باشد

امروز برای اولین بار در 28 سال گذشته در کلاسم 3 نفر خواب بودن و بی انگیزه و بی حوصله بودن فراگیرانم را حتی در روش های فعال دیدم