بسمه تعالی

لیست فعالیت ( واحد عملی) دانشجویان پردیس

واحد درسی تکنولوژی و طراحی آموزشی

طرح درس ها تایپ شده روی CD

بصورت مفهومی ساختار گرایی و یا یاددهی و یادگیری(گانیه)