نمونه سوال طراحی آموزشی

واحد درسی تکنولوژی آموزشی

امتحان کتاب باز می باشد

برای صفحه زیر با توجه به 9 گام گانیه؛ ویا مدل پیشنهادی پورشیخ در چارچوب یاددهی و یادگیری؛یک طرح درس سناریویی نوشته و موارد ذیل را لحاظ فرمایید:

الف- 5 حیطه گانیه

ب-  هدف نویسی مفهومی

ج- لیست پیش نیازها

د- تعیین گام های تدریس

ها- تعیین تکلیف در راهبرد شناختی

و- در هر مرحله روش تدریس را مشخص کنید.