عزیزان دانشجو برای نوشتن طرح درس بر اساس یاددهی و یادگیری(گانیه)

به موارد ذیل دقت و توجه داشته باشید:

1-  لیست پیش دانسته ها یی فراگیر باید بداند را در ابتدای طراحی آموزشی خود بنویسید

( یعنی دانش آموز چه مفاهیم و اطلاعاتی را باید بداند).

2- هدف ها را از اهداف تمیز  بنویسید

( پایین ترین سطح مهارت ذهنی ؛تشخیص ، از نوع ملموس و فیزیکی).

3- سپس مهارت ذهنی مرحله بالاتر را هدفگذاری کنید تا کشف قاعده و یا حل مسئله

4- مهارت بدنی چون هر کار ذهنی را با یک مهارت باید انجام دهد تا بتوانیم توانایی یاد گرفته شده را با ارزشیابی توصیفی بسنجیم.

5- اطلاعات کلامی را از متن محتوای آموزشی استخراج کنید.

تعاریف، قرار دادها، فرمول، رویدادها، شرح دادن در این قسمت

6- با نوشتن نگرش هدف نویسی تمام می شود.

اگر راهبرد شناختی و خلاقیت را می توانید طراحی کنید آنرا در فعالیت مکمل و یا فعالیت آموزشی برنامه ریزی نمایید

اما چند نکته را دقت کنید: موقعیت، زمان، ابزار و حتی موضوع را در هنگام نوشتن هر هدف لحاظ کنید.

در آخر عناوین چک لیست رفتاری و سوالات ارزشیابی پایانی و عناوین فعالیت تکالیف مکمل یادگیری باید مطابق با اهداف رفتاری طرح درس شما باشد.

بخاطر داشته باشید در هر روش یاددهی و یادگیری چک لیست رفتاری نیاز داریم چه بصورت گروهی یا انفرادی

باتشکر ؛ پورشیخ