بزرگترین درسی که از3 روز بعد از عاشورای ، آموخته ام:

مسلمان  یا شیعه بودن نشانه با حسین بودن نیست.

آدمی دین نداشته باشد ولی منصف و صادق باشد.

 

همه یاحسین را می گوینه ، امّا با حسین نیستند.

چون حسین (ع) و یارانش را مسیحیان دفن کردند.