بزرگترین درسی که از فردای عاشورا، آموخته ام:

می توان اسیر بود

ولی تسلیم نبود

چون کربلا، در کربلا می مُرد اگر زینب نبود.