بزرگترین درسی که از عاشورای امام حسین (ع) آموخته ام:

مسلمان متعصب و کور

مانند داعش و آل سعود

از سگ هار خطرناکتر است.

چون حسین (ع) مسلمانان شهید کردند نه کفار.