قابل توجه عزیزانی که سی دی آموزشی مرا نگرفته اند

و یا در کلاس درس حضور فعال نداشته اند

می توانند فایل های درسی را دریافت کنند.

برای نوشتن طرح درس با نظریه گانیه لازم می شود:

 

   نظریه  یادگیری  گانیه

حیطه های یادگیری گانیه

سطوح یادگیری گانیه

 طراحی آموزشی 9 گام گانیه

تفاوت آموزش و یاددهی