از آجائی که هر کسی نیاز به بازخوردگیری و اصلاح رفتار

و موظف به حرکت به جلو است نه درجا زدن.


از شما دانشجویان محترم در خواست دارم

تا با دقت نظر خود نقاط ضعف و قوت از تدریس بنده

و انتظارات خود را در این پُست آزادانه نوشته و مرا راهنمایی نمایید.