آن یتیمان که ز خرمای علی سیر شدند

در کربلا ، گوشه گودال، شیر شدند.