از این به بعد این جمله را زیاد خواهیم شنید:

من کارشناس ارشد تعلیم و تربیت از دانشگاه آزاد

و دانشجوی دکترای مدیریت و برنامه ریزی از دانشگاه آزاد هستم.

22 هزار دانشجوی دکترا بدون آزمون امسال وارد دانشگاه آزاد شدند

3 سال بعد

5 میلیون دکتر بی کار داریم که دست به هر کاری نمی زنند

چون معتقدند معلمی و مربیگری کار وضیع است.

وضیع: پست و فرمایه و بی ارزش