یک سوال بسیار ساده

مسئولین بسیار محترم  و کارشناسی وزارت متبوع

در بخشنامه، در اخبار ، در مصاحبه ، در سخنرانی ها

به معلمان و مدیران و اولیاء به صورت دستوری می گویند:

استفاده از هر کتاب کمک درسی ممنوع است

حال سوال اینجاست؛ چطورکتاب سال هشتم که هنوز در چاپخانه آموزش و پرورش است و نه گروه آموزشی و نه معلمان از محتوای آن خبری ندارند. شرکت ها و انتشاراتی ها سوالات و محتوای مکمل و کتاب های آموزشی آنرا چاپ کرده و در تلویزیون تبلیغ می کنند. این یعنی مسئولین محترم غواص و استاد زیر آبی هستند یا رمالی و پیشگویی در تهران علمی شده؟