خالق نقاشی کتاب درسی کودکان بی سر و صدا در گذشت

روحش شاد

 

   

اشتباهی که خالق «روباه و زاغ» را به کشتن داد