تصاویر را از وبلاگ خانم پرنیان

کارشناس ارشد ذرات بنیادی ساری،البته فیزیکی آن نه روحی و حساسی برداشتم

با مرور خاطرات به یاد آوریم .

امروزهر چه شده ایم از همّت معلمان دیروز بوده است.