امروز متوجه شدم راننده سرویس پسرم

کادر اداره آموزش و پرورش ما را بیشتر از

من با 28 سال سابقه می شناسد.

اولش متوجه نشدم که چه لزومی دارد، بعداً فهمیدم که

کارهای ما در ادارات ، با داشتن رابطه انجام می شود نه ضابطه