لَستُ اُحِبُّ أن أرَى الشّابَّ مِنکُم إلاّ غادِیاً فی حالَینِ: إمّا عالِماً أو مُتَعَلِّماً.


دوست ندارم جوانى از شما [شیعیان] را

جز بر دو گونه ببینم: دانشمند یا دانشجو.

(امام جعفر صادق ع - امالی طوسی ص303)