به کودکانی نگاهی بیندازید

چه بی ریا خدا را عبادت می کنند