کاری ندارم در روانشناسی بهش چی میگن

شما با این دانش آموز؛ چه می کنی؟