تابلوی دنیا که از روی احادیث حضرت علی علیه السلام

به تصویر در امده است

زیبایی ؛ دلفریبی؛ وعده ها و کرشمه ها

چقدر آرزومند و کشته به پای خود ریخته است