به نظر من اولین چیزی که به معلم باید آموزش داد

این آیه 4 است از سوره معارج

در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است

همگی در آن حاضر می شوند برای حسابرسی

اینکه می گویند دیدار به قیامت یعنی همین