خدایا خودت شاهدی

با تمام سختی ها ،قدر نشناسی ها، کار شکنی ها و بهانه تراشی ها

با حوصله و دقت فراوان بصورت کاربردی ،تدریس کردم.

خیلی بیشتر از آنچه باید بدانند به آنها ،آموزش دادم. لحظه ای کم نگذاشتم.

کنایه ها ، تنبلی ها و کم کارهای دیگران را هم ، من جبران کردم.

برای اینکه یادگیری ایشان کامل شود انواع آزمون ها را گرفتم.

حتی سوال امتحانی را هم یکهفته قبل از امتحان ، داخل سایت گذاشتم.

چشمانم را بستم هر چی نوشتن را نمره دادم.

با اینکه بسیار ناقص و پر از تقلب و غلط بود.

باز اینطرف اونطرف نشسته میگه من حقم بیشتر از 19 بود.

 این بی انصافی را هرگز فراموش نمی کنم

خدایا تو هم فراموش نکن

البته یکی می گفت: نیش عقرب نه از ره کین است