نه اینکه فکر کنی خسته شدم

دارم با خودم فکر می کنم

چرا نمی فهمی که می فهمی؟