گاهی جرأت یعنی

قبول کردن اینکه

بعضی چیز ها را نمی توان تغییر داد