هیچ دقت کردین هیچ مدیری حاضر نیست، افراد با هوش و خِبره را به کار بگیرد

اکثر ایشان بدنبال افرادی مطیع ؛ کم سواد ،  قانون پذیر و آدم آهنی  می گردند.

مدیرانی که پویا نباشند

از بکار گیری افراد خلاق و باهوش هراس دارند چون ایشان قالب پذیر نیستند.

معلمان هم در کلاس درس از دست دانش آموزان باهوش کلافه اند.

چرا ؟