یک روز هم نشد

تا درس و کلاسش با من تموم شد

از وبلاگش اسم و پست منو حذف کرد

به این می گویند :

ز گهواره تا گور ، تموم شد که شد.

نمره را هم گرفتم، تموم شد که شد.