روزی یکی از دانشجو هایم در حالیکه اینترنت گوشی خودش را فعال بود

و صفحه سایت من باز بود با کنایه به من گفت:

استاد چرا گیر دادید که روش تدریس ها را یاد بگیریم؟

و چرا ما را مجبور می کنی طرح درس بنویسیم؟

همه جا اینترنت هست یک طرح درس از اینترنت می گیریم می ریم سر کلاس

عقل و عشق

مانند کسی که یکبار در حوض آب یخ افتاده باشد . کمی مکث کردم گفتم :

رفتی سر کلاس روش تدریست جواب نداد و یا فراگیران همکاری نکردن و یا زنگ قبل ورزش داشتن و هیجانشون بالا بود و یا درس جلسه قبل و یا تکالیف خلاقانه را اشتباه انجام دادند و یا شرایطی پیش آمد چند نفر غایب داشتی و یا  وسایل کمک آموزشی را فراموش کردی با خودت ببری و یا ... چه می کنی؟ نباید الگویی شناور و یا جایگزین انتخاب کنی و در هنگام تدریس فنون خود را تغییر دهی؟

گفت: مثل بقیه معلم ها می گم یکی بخونه بقیه با انگشت نشون بدهند و آخر هر جمله هم، می تونم توضیح بدم و یا با پرسش و پاسخ همه را فعال کنم.