هرگز یادمان نرود در همان مکتب خانه ها و مدارس سنتی

ابوعلی سیناها، دکتر حسابی ها و پروین اعتصامی ها و..

رشد کردند و بالنده شدند

عکس زیر یک مدرسه غیر انتفاعی است در زمان قاجاریه

اما اگر کسی بجایی رسیده و تخصصی یافته

بیرون آموزش و پرورش و با همّت خود رسیده است.