یادمان باشد

تابستان بهترین فرصت است

تا با طراحی آموزشی و تعمیق دانسته هایمان

مطالعه و برنامه ریزی محتوا و روش ها

یک معلم خوب باقی بمانیم

نمی توان با علم دیروز ؛ امروز به نسل فردا آموزش داد.