می دانید چرا آموزش و پرورش ما بسیار خشن و اضطراب آور بود؟

چون صد سال قبل تربیت معلم را مستشاران نظامی غرب اداره می کردند

روش تدریس ایشان هنوز در مدارس ما حاکم است.

اما حالا دیگر شاگرد محوری است

دیدگاه سخت بهتر است تا دیدگاه خیلی نرم؟