اگر معلم تخصصی دوره ببیند

و تخصصی کار کند

او باید بعنوان یک متخصص و کارشناس حقوق بگیرد

چه عواملی باعث می شود که او ...

 

یاددهی و یادگیری

دیدگاه سنتی آموزش و پرورش به معلم

یا دیدگاه سنتی معلم به آموزش و پرورش