پیاژه می گفت:

اگر می خواهید جامعه ای را بسازید

و یا در آن تغییر ایجاد کنید

از معلمان ابتدایی شروع کنید.

چرا؟