می ترسم یک شب مانند اصحاب کهف خوابم ببرد!!

سیصد سال دیگر از خواب بیدار شوم

ببینم هنوز تلویزیون سریال کُره ای پخش می کند.

و معلمان با روش سخنرانی و نمایشی تدریس می کنند.