بر روی نوشته زیر کلیک کنید.

می دانیم که تمام ارائه روش تدریس در گام چهارم الگوی 9 گام گانیه قرار دارد یعنی چه روش تدریس فعال یا سنتی و یا یاددهی و یادگیری را در گام چهارم گانیه ارائه دهید به زبان ساده یعنی طرح درس خود را یا مطابق جدول صفحه 103 کتاب روش تدریس خود بنویسید و یا مطابق 9 گام گانیه در آخر فصل 1 صفحه 19.

برای کسانی که 9 گام گانیه نوشته ام با هر روشی در گام چهارم مطابق اهداف رفتاری محتوای آموزشی خواسته شده می توانند تدریس کنند فقط طرح درس حتما در 9 گام گانیه ارائه شود. ممنونم

 

رضا پورشیخ