بزرگترین آزمون گیرنده ، خداست

و کوچکترین آزمون دهنده ، بنده ی خدا

ویکتور هوگو