ما خیلی اوقات بطور مستقیم

و گاهی بصورت غیر مستقیم یاد می گیریم.

و در بعضی موارد هم بعد از جو گیر شدن یاد می گیرم.

اما آنچه مسلم است اکثر اوقات

خودمان تجربه می کنیم ( هر چند تلخ) تا یاد بگیریم.