فرض کن عزیزت را بُردی پیش دکتری

متوجه شدی که دکتر فرق بین ضربان قلب و نبض را تشخیص نمی دهد

یا آن دکتر نمی داند با گوشی پزشکی فشار خون را اندازه نمی گیرند

شما چه می کنید؟

حال فکر کنید معلمی به عزیز شما درس می دهد

فرق بین آموزش، تدریس و یاددهی را نمی داند

حالا چه می کنید؟