روزی ندایی عاقلانه از درونم گفت:

آیا بار دیگر به دنیا بیایی باز هم معلم می شوی؟

تا فکر کنم

نجوایی عاشقانه گفت:

آره ، معلم خوب ، یا عاشق باید باشد یا دیوانه

این هر دو ویژگی را دارد.