هرگز یادمان نرود

تنها معلمی که می سوزاند و یاد می دهد زمانه است

و معلمی که می سوزد و یاد می دهد آموزگار است.