از عیوب روش کار یک معلم کم تجربه

در کلاس درس می توان به نکات زیر اشاره کرد:


1. تکرار زیاده از حد جواب شاگرد.
2. نزدیک شدن به شاگردان موقع پرسش.
3. به جای شاگرد، جواب سؤال خود را دادن.
4. سؤال انفرادی از شاگرد، بدون طرح سؤال برای همه.
5. جواب دسته جمعی خواستن از کلاس که سبب همهمه شود.
6. پرسش دایمی از شاگردان قوی.
7. شاگرد را با سؤالات مختلف گیج کردن.
8. فرصت فکر ندادن به شاگرد برای جواب گویی.
9. پرسش در هنگامی که شاگرد مشغول یادداشت کردن و نوشتن است.
10. جواب قانع کننده ندادن به شاگرد.
11. شاگردی را که سؤال دارد امر به سکوت کردن یا جواب ندادن.
12. سؤالات نامأنوس و خارج از درک و تجربه شاگردان کردن.