الگــــوی پــــژوهش گـــروهی ( تفحص گــــروهی ) :

 در مرحله اول  برای ایجاد انگیزه در زمینه پژوهش فراگیرنده را با یک موقعیت نا معین مواجه می کند . سپس معلم تلاش می کند تا دانش آموزان واکنشهای مربوط به موقعیت را دریابند . بعنوان مثال در می یابند که هدف از بوجود آوردن چنین موقعیتی تبدیل انرژی از صورتی به صورت دیگر بوده است . در گام سوم دانش آموزان شرایط را به نظم در آورده برای  مطالعه مجدد آماده می کنند و پس از آن نتیجه را یادداشت نموده و با یکدیگر در آن مورد بحث نموده و مثالهایی از نحوه تبدیل شدن انرژی الکتریکی به مکانیکی و غیره بیاورند و ( در مرحله بعدی دانش آموزان بایستی برای گفته ها و اندیشه های خود دلیل آورده و آنها را ارزشیابی کنند . در مرحله بعدی صورت انرژی دیگری مورد آزمایش قرار گرفته و فعالیت  تـکرار می شود تا مبانی یادگیــری مستحکم گردد) . ( دکتر احد یان 1378 - ص 183 187 خلاصه  )

این الگو برای کمک به دانش آموزان در تقویت مردم سالاری, تشریک مساعی و آموزش آنها از طریق همکاری کاوشگرانه در فهم و مسائل اجتماعی و تحصیلی است در این الگو معلم مانند یک مشاور عمل می کند و بایستی بتواند به درخواستهای دانش آموزان پاسخ دهد و به کمک آنها نیازمندیهای آموزش را فراهم آورد. این الگو نیازمند یک جو مثبت برای استدلال و مذاکره می باشد و در همه سنین و سطوح تحصیلی و انجام کارهای گروهی کاربرد مناسبی دارد. این الگو در نهایت منجر به کاوشگری منظم , کنترل و پویش موثر گروهی, تقسیم کار, مردم سالاری, تعهد و تمایل نسبت به کاوشگری و هم کوششی در دانش آموزان می شود.