طی بخشنامه ای به کلیه استان ها 

فصل ششم کتاب ریاضی ششم ابتدایی 

و فصل های نهم و دهم کتاب ریاضی هفتم

 برای مطالعه بیشتر در نظر گرفته شده است

و معلمین و دبیران محترم برای سوالات پایان سال

از این فصول سوالی طرح نخواهند کرد.


بخشنامه                               بارم ریاضی ششم