خیلی چیز ها را در مدرسه می آموزیم که

در تمام طول زندگی هرگز استفاده کاربردی ندارد.

خیلی چیز ها را در ذهن خود جای داده ایم که

هرگز به خاطر نخواهیم آورد!!

از نظر شناخت گرایان ؛ با چند مفهوم حتماً باید

آشنا شد ؛ حتی اگر به عمل در نیاید.

یادبگیریم ؛که بعضی اوقات نبینیم و نشنویم

یاد بگیریم ؛به دیگران، محبت کنیم حتی اگر غریبه باشند.

یاد بگیریم ؛به هر کسی فقط یکبار فرصت عذر خواهی بدهیم.

یاد بگیریم ؛ که باید نه گفتن را بیاموزیم.

یاد بگیریم ؛ انسان موجودی اجتماعی است.

یاد بگیریم ؛ حسادت، کینه، غرور و تعصب فاسد کننده انسانیت ما هستند.

یاد بگیریم ؛ دنبال بهانه باشیم برای بخشیدن دیگران.