واحد پول در معاملات روزانه اقتصادی در کشور های مختلف کاربرد زیادی دارد در واقع واحدی است که ارزش کالا ها و خدمات مختلف را ارزیابی می نماید

 تمامی کشور های دنیا واحد پولی مخصوص به خود را دارند و البته ایران هم از واحد ریال
استفاده می کند که در مورد تغییر آن بحث و جدل های مختلی مطرح است

اما آیا از همان ابتدا واحد پولی کشورمان همین بوده است؟خیر . پاسخ روشن است جدول زیر به شما نشان می دهد دردوره های مختلف تاریخی ایرانیان از چه واحد های پولی ای استفاده می کرده اند

نام

زمان

شرح

دریک

هخامنشیان

  سکه طلا به وزن 35/8 گرم

درهم

هخامنشیان

  معادل93% گرم طلا –اخذ شده از دراخمه یونانی

درم

ساسانیان

  درم فارسی دراخمه یا درهم است . در این زمان از
  فلز نقره ضرب می شد

دینار

ساسانیان

  برابر 20 درم است. فلز آن طلا بود

پشیز

ساسانیان

  سکه مسین زمان ساسانیان.

زر و دینار جعفری

هارون
  الرشید

  جعفربن یحیی برمکی سکه ها را ضرب کرد و به نام
  او رایج بود

زردهی

-

  اصطلاحی برای برابری مقدار سکه با طلا بوده است

زر شش سری

-

  اصطلاحی برای برابری مقدار سکه با طلا بوده است

عباسی

صفویه

  ضرب فلز نقره-واحد پول- معادل چهار شاهی-دو
  صناری-دوصد دینار

نیم عباسی

صفویه

  صد دینار

صنار

-

  مخفف صد دیناراست. سکه ای از مس معادل دو شاهی

شاهی

صفویه

  پنجاه دینار(واحد پولدر زمان قاجار)

بیستی

صفویه

  5/2 بیستی معادل یک شاهی است (شکل این سکه
  بیضی بود)

غازبیکی-غازیکه

صفویه

  یک دهم شاهی (تمام سکه ها مدور بودند به جز
  بیستی)

محمودی

سلطان
  محمود غزنوی

  برابری آن معلوم نیست . فلز نقره بوده (تاورینه
  در سفرنامه خود نوشته)

یک پول

قاجاریه

  سکه های کوچک مسین

شاهی

قاجاریه

  معادل دو پول

دینار

قاجاریه

  صد دینار برابر با دوشاهی

عباسی

قاجاریه

  معادل چهار شاهی

پنج شاهی نقره

قاجاریه

  معادل ربع قران

ده شاهی نقره

قاجاریه

  معادل نیم قران

قران

قاجاریه

  واحد پول ایران در عهد قاجاریه و اوایل
  پهلوی-نقره به وزن 24 نخود-کلمه عربی معادل هزار دینار

تومان

قاجاریه

  کلمه ترکی مغولی سکه ای معادل 10 قران

پناه اباد

قاجاریه

  سکه ای نقره که در پناه اباد شوش ضرب شده است و
  بعدا به پناباد رواج یافت معادل نیم ریال

اشرفی

قاجاریه

  سکه طلای ایران وزن ان 18 نخود

پنج هزاری

قاجاریه

  نیم مثقال طلا(12 نخود)

دوهزاری

قاجاریه

  ربع مثقال طلا(6 نخود)

غاز-قاز

قاجاریه

  کوچکترین واحد پول زمان قاجار (پنج غاز که
  پنغاز می گفتند) یک دهم شاهی

چندک

قاجاریه

  برابر دوغاز

ریال

قاجاریه-پهلوی-جمهوری
  اسلامی

  اخذ شده از زبان اسپانیایی-معادل با یک قران وپنج شاهی بود این کلمه از زمان تسلط اسپانیاییها وپرتغالیها در خلیج فارس  درمراوده ایشان با مردم جنوب ایران رواج یافت و اکنون واحد پول ایران است (یکصد سال جزیره هرمز در اختیار    پرتغالی ها بود 1514)