هم منِ معلم و هم توی دانشجو و اون دانش آموز فعال سعی کنیم دانای احمق نباشیم ؛ همیشه امکان ندارد ولی گاهی لازم است مطالبی را که می خوانیم در طول زندگی روزمره خود بکار ببندیم و برایش نمود و کارایی خارج از کتاب پیدا کنیم.... نمره گرفتن و فراموش کردن را از دیدگاه رفتار گرایان به فهمیدن و زنجیر کردن مفاهیم و کاربست آن در دیدگاه شناختی ببریم!!

مغز را انباشتن و بکار نبستن،انسان را مشمول آیه 5 سوره جمعه می کند.