آن که می خواهد روزی پریدن را بیاموزد

نخست باید راه رفتن، دویدن؛ بالا رفتن را یاد بگیرد.

پرواز را با پرواز آغاز نمی کنند

نیچه