آموزگاران در دانایی را بسوی ما باز می کنند

این تو هستی که باید وارد آن شوی

گالیله